center

คณะผู้วิจัย

 

นายคุณานนท์ บารมี
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 

นายภัคธร อ่อนละไม
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายสมพร กองมูล
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ประวัติการศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสะพาน
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์