center

การตีระนาดทุ้ม เพลงลงสรง และเพลงลงสรงสุหร่าย

 

การสร้างและหาประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชัน การตีระนาดทุ้ม เพลงลงสรง และเพลงลงสรงสุหร่าย
      ในปัจจุบันความวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทำให้การเชื่อมโยงสื่อสารกันได้ทั่วโลกอย่าง ไร้ขอบเขต ปริมาณข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบสังคมโลก และสังคม  ของประเทศมีจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด เมื่อใดเราหยุดบริโภคข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ หมายถึง การหยุดยั้งอยู่กับที่ ดังนั้น จึงมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดแบบผสมผสานขึ้นระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรู้จากแหล่งอื่นๆ ตลอดชีวิต (ยืน ภู่วรวรรณ, 2550) ในยุคไร้พรมแดน ระบบข้อมูลข่าวสารจากส่วนต่างๆ ของโลกสามารถเชื่อมต่อกันได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการขยายพรมแดน ความรู้ลักษณะ การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา จึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้า ของระบบข่าวสาร กล่าวคือ ผู้สอนจะมุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาวิธีการเรียนรู้ และสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองมากกว่าเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งกลไก การปลูกฝังระบบการเรียนรู้และการใฝ่รู้ตลอดชีวิตนี้ จะส่งผลต่อพัฒนาการชีวิตมนุษย์ทุกด้าน (อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, 2546  : 154)
      แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เปรียบเสมือนสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ประกอบของสื่อมัลติมิเดียที่ประกอบไปด้วย ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วิดิทัศน์ และเสียง รวมเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาแนวคิดมาจากสื่อการเรียนรู้เลิร์นนิงอ๊อบเจ็ค (Learning Object) ซึ่งไปสื่อการเรียนการสอน ที่อยู่ในรูปแบบสื่อมัลติมิเดีย เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น   (ใจทิพย์ ณ สงขลา, 2550)
      ดนตรีไทย จัดได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีประจำชาติ (Thai classical music) อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเจริญงอกงาม ทางวัฒนธรรม ในด้านศิลปะ  และภูมิปัญญาชั้นสูงอันทรงคุณค่า ที่ได้มีการพัฒนาผ่านประสบการณ์กระบวนการทางความคิดปรับเปลี่ยนและคลี่คลายทางวัฒนธรรมดนตรี ผ่านยุคสมัยอย่างเป็นลำดับ ตั้งแต่ในอดีตก่อนสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เรื่อยมาจนถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ หรือในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถแสดง  และสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี แนววิถีชีวิต ของคนไทยและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ ดนตรีไทย จึงพัฒนาตนเอง จนกลายเป็น ดนตรีประจำชาติไทยที่มีการวิวัฒน์จนสมบูรณ์วิจิตรเต็มที่ ทั้งในด้านศิลปะเชิงเนื้อหาสาระของดนตรีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องดนตรี วงดนตรี บทเพลง เทคนิคการบรรเลง ระบบระเบียบวิธีในการถ่ายทอด ไปจนถึงพิธีกรรม ความเชื่อต่างๆ ทางดนตรี ฯลฯ ซึ่งการวิวัฒน์และพัฒนาเนื้อหาสาระของดนตรีเหล่านี้ เป็นวัฏจักร ทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับสังคมมาโดยตลอด เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ และบทบาทของดนตรีไทยที่จะต้องรับใช้โฉมหน้าต่างๆ ของสังคมและวัฒนธรรมไทย  จึงส่งผลให้ดนตรีไทย มีการพัฒนาปรับเปลี่ยน และคลี่คลายตนเองไปในลักษณะต่างๆ หลายลักษณะ เพื่อรองรับและรับใช้สังคมตามหน้าที่และโอกาสที่ต่างกันออกไป (ภูริภัสสร์ มังกร, 2550)
      ระนาดทุ้ม สร้างเลียนแบบระนาดเอก ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนประกอบคล้ายกับระนาดเอก แต่ตัวรางมีขนาดกว้างกว่า รูปร่างคล้ายหีบไม้ มีเท้าอยู่ทั้งสี่มุม ลูกระนาดทุ้มมีขนาดกว้างและยาวกว่าลูกระนาดเอก มีทั้งหมด 17 ลูก (อัศนีย์ เปลี่ยนศรี, 2555)  ระนาดทุ้มเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงสอดประสานกับระนาดเอก เพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับเพลง และยังมีอิสระในการดำเนินทำนองเพลงให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น การแปรทำนอง ทางของระนาดทุ้มนั้นมีลักษณะคล้ายการหยอกล้อ ยั่วเย้ากับทำนองหลัก โดยตกก่อนหรือหลังจังหวะ ทำให้เกิดความสนุกสนาน ดังที่ รองศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (2550 : 73-74) ได้กล่าวถึงระนาดทุ้มไว้ว่า ระนาดทุ้มถือว่ามีความสำคัญในวงปี่พาทย ์เพราะนอกจากจะเล่นสอดประสานแล้วยังมีอิสระในการดำเนินทำนองให้สนุกสนานได้ เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างสีสันในวงดนตรีอย่างมาก นับได้ว่าระนาดทุ้มเป็นเครื่องดนตรี ที่สร้างสีสันให้กับวงดนตรีที่ใช้บรรเลง อีกทั้งผู้บรรเลงต้องใช้ความสามารถ  ในการแปรทำนอง ให้ทางระนาดทุ้มเข้ากับเพลงและเครื่องดนตรีอื่นๆ ให้สอดคล้องกัน
      จากการลงพื้นที่สังเกตการเรียนการสอนในรายวิชาปี่พาทย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะผู้วิจัยพบว่าปัญหาในการเรียนการสอน ผู้เรียนไม่สามารถรับความรู้  จากการถ่ายทอดการเรียนในห้องเรียนได้อย่างครบถ้วน และยังขาดความสามารถในการจดจำจึงทำให้ผู้เรียนไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ผู้สอนถ่ายทอดได้ทั้งหมด คณะผู้วิจัยจึงจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน เรื่องการตีระนาดทุ้ม เพลงลงสรง เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งยังสามารถให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยตนเอง ได้จาก คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มความสามารถ จะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สูงขึ้นละบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
      การสร้างและประสิทธิภาพเว็ปแอปพลิเคชัน การตีระนาดทุ้ม เพลงลงสรงและเพลง ลงสรงสุหร่าย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไทย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ยังสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทยต่อไป เว็ปแอปพลิเคชัน การตีระนาดทุ้ม เพลงลงสรงและเพลงลงสรงสุหร่าย คณะผู้จัดทำได้พัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน นี้ให้สามารถเข้าใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วตั้งแต่ 64 กิโลไบต์ และยังสามารถเข้าใช้เว็ปแอปพลิเคชันได้จากทุกๆ แห่งในโลก