center

แบบฝึกหัดที่ 1

 

1. ตีไล่เสียง คือ การตีไล่เสียงทีละมือ จากเสียงต่ำไปหาเสียงสูง และจากเสียงสูงลงมาหาเสียงต่ำ ได้เสียงเท่ากันและจังหวะสม่ำเสมอ